Meet our speakers | Right to the City 1

Aleksandra Kapetanović
Fatos Lubonja
Tab Title
Aleksandra Kapetanović

conservation architect

Aleksandra Kapetanović is a conservation architect, a coordinator of Cultural Heritage Sector and one of the founders of NGO EXPEDITIO Center for Sustainable Spatial Development, Kotor, Montenegro. Through working in NGO sector since 1997, she has gained experience in implementing projects in the fields of cultural heritage, sustainable architecture and spatial planning, which aim, through multidisciplinary and participatory approach, to contribute to the overall development of civil society. She graduated from the Faculty of Architecture, Belgrade University, Serbia and finished postgraduate courses in the field of cultural heritage in Slovak Republic and Italy.


arkitekte konservuese

Aleksandra Kapetanović është arkitekte konservimi, koordinatore e Sektorit të Trashëgimisë Kulturore dhe një nga themelueset e OJQ-së Qendra EXPEDITIO për Zhvillim të Qëndrueshëm Hapësinor, Kotor, Mali i Zi. Përmes punës në sektorin e OJQ-ve që nga viti 1997, ajo ka fituar përvojë në zbatimin e projekteve në fushën e trashëgimisë kulturore, arkitekturës së qëndrueshme dhe planifikimit hapësinor, që përmes qasjes multidisiplinare dhe pjesëmarrëse synojnë të kontribuojnë në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë civile. Ajo është diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës të Universitetit të Beogradit në Serbi, ndërsa studimet pasuniversitare për trashëgimi kulturore në Sllovaki dhe Itali.

Fatos Lubonja

writer & journalist

Writer & journalist, Fatos Lubonja is the founder of “Përpjekja” magazine. Author of many books. Winner of: Prince Claus Fund Award, Sergio Vieira de Mello Award, Premio Colomba d’Oro per la Pace, Premio Archivio Desarmo, Human Rights Monitor Award, Premio Alberto Moravia, Herde Price for literature, SEEMO Award etc.


shkrimtar & gazetar

Shkrimtar dhe gazetar, Fatos Lubonja është themelues I revistës “Përpjekja” . Autor i shumë librave. Fitues i: Prince Claus Fund Award, Sergio Vieira de Mello Award, Premio Colomba d’Oro per la Pace, Premio Archivio Desarmo, Human Rights Monitor Award, Premio Alberto Moravia, Herde Price for literature, SEEMO Award etj.

Tab Title
Tab Content

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

Recent